Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now +1128 5255 8454
support@elated-themes.com
Title Image

SMC 團隊

SMC團隊

臺大風險中心主任/臺大國發所所長

臺大生醫倫理中心主任/臺大醫學教育暨生醫倫理研究所教授

臺大新聞研究所所長

臺大地理環境資源學系暨研究所教授

政大新聞學系特聘教授

臺科大科技管理研究所教授

專任團隊

10171

陳璽尹

臺大風險中心博士後研究員

jp01.jpg

徐健銘

臺大風險中心助理研究員

高佩懃

高佩懃

臺大風險中心助理研究員

負責團隊內部統合、資料庫建立,研究核心為參與式科技評估,並著重關注綠色能源發展議題。

張涵茵

張涵茵

臺大風險中心助理研究員

負責中心核銷、國際網絡聯繫與寫手培訓事宜,研究核心為各國SMC的追蹤分析,並著重關注食品安全議題。

李家安

李家安

臺大風險中心助理研究員

負責網站建置與維運,研究核心為科技傳播與風險溝通,並著重關注循環經濟議題。

C-Ying-TingKuo

郭映庭

臺大風險中心助理研究員

研究核心為智慧機械的國家政策發展,並著重關注人工智慧、區塊鏈、5G的風險議題。