Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now +1128 5255 8454
[email protected]
Title Image

SMC 團隊

SMC團隊

臺大風險中心主任/臺大國發所所長

臺大生醫倫理中心主任/臺大醫學教育暨生醫倫理研究所教授

臺大新聞研究所所長

臺大地理環境資源學系暨研究所教授

政大新聞學系特聘教授

臺科大科技管理研究所教授

專任團隊

10171

陳璽尹

博士後研究員

jp01.jpg

徐健銘

助理研究員

高佩懃

高佩懃

助理研究員

負責團隊內部統合、資料庫建立,研究核心為參與式科技評估,並著重關注綠色能源發展議題。

張涵茵

張涵茵

助理研究員

負責中心核銷、國際網絡聯繫與寫手培訓事宜,研究核心為各國SMC的追蹤分析,並著重關注食品安全議題。

李家安

李家安

助理研究員

負責網站建置與維運,研究核心為科技傳播與風險溝通,並著重關注循環經濟議題。

2019061304

林毓傑

助理研究員

研究核心為生物醫學領域的科學溝通,並著重關注新興醫療藥物科技與生醫多元資訊傳遞的議題。

20191104

鄒硯芳

助理研究員

研究核心為科學與媒體傳播,並著重關注智慧機械領域相關新興議題。

2019061303

曾雨涵

媒體公關/助理研究員

負責與媒體溝通新聞與採訪需求、各式合作,媒合外部與團隊,促成各大領域新聞專題、專家意見呈現。